Jak uzyskać pozwolenie na pracę cudzoziemców?

Do podjęcia pracy na terenie Polski przez osobę pochodzącą z zagranicy w określonych okolicznością potrzebne będzie uzyskanie pozwolenia na pracę. Kto powinien dopełnić tej formalności i jakie są reguły uzyskania pozwolenia?

pozwolenie na pracę cudzoziemców

Kto potrzebuje zezwolenia na pracę?

Do uzyskania pozwolenia przed podjęciem zatrudnienia na terenie Polski zobowiązane są osoby, pochodzące z kraju spoza UE, które legalnie przebywają na terenie kraju na podstawie

 • Wizy
 • Wizy Schengen lub innego dokumentu pobytowego, wydanego przez inne państwo obszaru Schengen
 • Zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy
 • W ruchu bezwizowym

– Do podjęcia pracy bez pozwolenia uprawnione są m.in. osoby posiadające status uchodźcy, zezwolenie na pobyt stały lub korzystające z ochrony humanitarnej w Polsce – mówi przedstawiciel firmy MBJ Biznes Sp. z o.o.

Jak uzyskać zezwolenie na pracę?

O zezwolenie na pracę dla cudzoziemca występuje pracodawca w imieniu pracownika do urzędu wojewódzkiego właściwego dla miejsca zamieszkania bądź siedziby pracodawcy. Wszystkie dołączone do wniosku dokumenty powinny być oryginałami lub potwierdzonymi urzędowo kopiami, zaś wszystkie dokumenty w obcym języku powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W razie potrzeby w toku postępowania urzędowego wnioskodawca może zostać wezwany do złożenia dodatkowych dokumentów. Do uzyskania zezwolenia konieczne jest złożenie następujących dokumentów

 • Wypełniony wniosek o wydanie pozwolenia
 • Kopię dokumentu podróży cudzoziemca, którego wniosek dotyczy
 • Kopię dokumentów potwierdzający spełnienie przez cudzoziemca wymagań do wykonywania danego zawodu
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które są niezbędne do rozpatrzenia wniosku
 • Oryginał pełnomocnictwa (tylko jeśli pracodawca nie składa wniosku osobiście)
 • Kopię dowodu opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia

Powyżej wymienione dokumenty stanowią podstawę i dotyczą każdego typu zezwoleń – typów tych wyróżniamy pięć, każdemu z nich przypisana jest inna litera (A, B, C, D, E). Wniosek o wydanie zezwolenia danego typu powinien zostać uzupełniony o dodatkowego dokumenty. Przykładowo aby uzyskać pozwolenie typu B konieczne jest dostarczenie:

 • dokumentu z właściwego rejestru potwierdzający statur prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego wraz z tłumaczenie,
 • kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy jako płatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku
 • informację o stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym cudzoziemcowi wykonywanie pracy

Zezwolenie typu B wydawane jest m.in. cudzoziemcom, którzy mają pełnić funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców.

śr. ocena 0 / głosów 0