Zasięg terytorialny patentu i prawa ochronnego

Własność intelektualna jest w cenie. W przypadku niektórych firm (m.in. z branży elektroniki użytkowej oraz branży programistycznej) posiadanie odpowiednio dużej liczby patentów to sposób na czerpanie ogromnych zysków z umów licencyjnych oraz utrudnienie życia konkurencji. Jaki jest zasięg terytorialny patentu i prawa ochronnego? Dowiedz się więcej, aby w móc w pełni korzystać ze swojej własności intelektualnej.

Patent na wynalazek i prawo ochronne na wzór użytkowy – zasięg terytorialny

Patent na wynalazek oraz prawo ochronne na wzór użytkowy mogą mieć różny zasięg terytorialny.

1.Ochrona wynalazku (patent na wynalazek) i prawo ochronne na wzór użytkowy o zasięgu krajowym – patent krajowy (procedura krajowa – UPRP)

Patent na wynalazek oraz prawo ochronne na wzór użytkowy udzielane są przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązują jedynie na terenie RP. Uzyskanie patentu oraz prawa ochronnego, czas trwania ochrony prawnej, a także czerpanie z niej korzyści regulowane jest polskimi przepisami. Aby móc uzyskać ochronę patentową poza granicami Polski (i innego kraju, którego obywatelem jest osoba starająca się o uzyskanie patentu lub prawa ochronnego), trzeba wcześniej rozpocząć procedurę krajową.

Zasięg terytorialny patentu i prawa ochronnego ograniczają granice geograficzne danego kraju.

Rozwiązania techniczne, po spełnieniu warunków określonych ustawą Prawo własności przemysłowej, mogą być objęte ochroną prawną w postaci patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy. Należy jednak pamiętać, że takie prawa są ograniczone terytorialnie do obszaru Polski, zatem uprawniony może czerpać z nich korzyści i dochodzić roszczeń w przypadku naruszeń tylko w Polsce.

Przedsiębiorstwa, które przewidują sprzedaż chronionego rozwiązania za granicą, mogą rozważyć skorzystanie z kolejnych procedur (ponadkrajowych), które pozwalają rozszerzyć ochronę prawną rozwiązania zagranicą w ramach procedury europejskiej (patent europejski) lub międzynarodowej (zgłoszenie międzynarodowe pozwalające finalnie na uzyskanie ochrony we wskazanych krajach) – w określonych ramach czasowych i z zachowaniem wymogów proceduralnych – wyjaśnia specjalista z Kancelarii Prawno-Patentowej BELLEPAT z Przemyśla.

2.Ochrona wynalazku (patent na wynalazek) o zasięgu regionalnym – patent europejski (procedura regionalna – EPO)

Patent europejski udzielany jest przez Europejski Urząd Patentowy. W tym przypadku ochrona wynalazku może obowiązywać na terytorium wszystkich krajów Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, która sporządzona została w 1973 roku w Monachium. Konwencja o patencie europejskim ustanowiła jeden, wspólny system prawa do udzielania patentów dla wszystkich przystępujących do niej państw; obecnie na mocy Konwencji ochrona patentowa może obowiązywać na terenie 38 państw. Aby patent europejski zyskał ważność, wymaga on (w większości przypadków) walidacji na terenie wybranego kraju (uprawniony musi dokonać, m.in. tłumaczenia dokumentów na język urzędowy, uiścić stosowane opłaty, które obowiązują na terenie wybranego kraju i wyznaczyć swojego pełnomocnika).

3.Ochrona wynalazku (patent na wynalazek) o zasięgu międzynarodowym – (procedura międzynarodowa – PCT)

W tym przypadku mamy do czynienia z dwufazową procedurą i możemy ubiegać się o uzyskanie patentu na terenie państw, które są członkami Światowej Organizacji Handlu lub są stroną Konwencji praskiej. Procedura toczy się zarówno przed krajowymi urzędami patentowymi, jak i przed Biurem Międzynarodowym WIPO. Ochrona wynalazku o zasięgu międzynarodowym może obejmować aż 148 państw.

Terytorialny zakres ochrony patentowej oraz prawa ochronnego na wzór użytkowy jest niezwykle ważny przy licencjach i dochodzeniu naruszeń praw wyłącznych (np. patentu) przez osoby nieuprawnione.

śr. ocena 5 / głosów 5