Uprawnienia adwokata do reprezentowania klienta w ramach pełnomocnictwa

Rozwód, wypadek komunikacyjny, podział spadku czy dyskryminacja w pracy – to jedne z wielu sytuacji, w których pomoc prawnika okazuje się nieoceniona. W życiu nieraz mamy do czynienia ze sprawami z różnych zakresów prawa, kiedy skorzystanie z usług adwokata, który w naszym imieniu poprowadzi postępowanie sądowe, to najlepsza opcja. Kim jest pełnomocnik i jakie uprawnienia posiada?

Pełnomocnik – definicja i znaczenie

Przekazanie pełnomocnictwa jest oświadczeniem woli, czyli decyzją, na mocy klient  upoważnia inną osobę – prawną bądź fizyczną – do reprezentowania go w procesie sądowym. Ze względu na rodzaj sprawy, pełnomocnictwo mogą otrzymać różne podmioty: osoby, urzędy czy zarządcy; w praktyce jednak tego zadania najczęściej podejmują się adwokaci. Rola pełnomocnika jest niebagatelna, dlatego decydując się na skorzystanie z jego usług, powinniśmy być świadomi jego uprawnień.

Tłumaczy to adwokat Andrzej Babilas z kancelarii adwokackiej w Rybniku: Pamiętajmy, że rola pełnomocnika znacznie wykracza poza zadania pomocnika strony w postępowaniu. Reprezentujący nas adwokat nie tylko doradza czy przedstawia nasze decyzje, ale też podejmuje samodzielne działania, które sąd traktuje jako nasze własne. Możemy mu więc zawdzięczać zarówno sukces, jak i – w razie zaniechania czy niewłaściwie podjętych kroków – porażkę. Biorąc pod uwagę tak dużą odpowiedzialność tej funkcji, warto wybrać odpowiednią osobę do współpracy i dokładnie poznać zakres jej działań. Uprawnienia pełnomocnika procesowego do reprezentowania klienta są w przepisach prawa ujęte szeroko i jeśli w umowie nie zostanie zawarty dokładny zakres umocowania, przyjmuje się, że pełnomocnik został uprawniony do wszelkich czynności związanych z danym postępowaniem.

Uprawnienia pełnomocnika

Pełnomocnik strony w procesie uprawniony jest do:

  • wszelkich związanych ze sprawą czynności procesowych – w tym wytoczenia powództwa wzajemnego (w przypadku roszczeń pozwanego względem powoda, łączących się z konkretnym procesem), złożenia skargi o wznowienie postępowania (w ramach nadzwyczajnego środka odwoławczego), a także reprezentowania klienta w razie wniesienia interwencji głównej (czyli pozwu przeciwko dwóm stronom danego procesu, np. o zwrot mienia);
  • wszelkich czynności, które dotyczą zabezpieczenia i egzekucji – kiedy pełnomocnik reprezentuje nas w dalszym postępowaniu – zabezpieczającym i egzekucyjnym – po procesie sądowym, tj. już nie przed sądem, a przed komornikiem;
  • udzielenia dalszego pełnomocnictwa – adwokat ma prawo udzielić pełnomocnictwa substytucyjnego, czyli wyznaczyć na swoje miejsce innego bezpośredniego pełnomocnika klienta;
  • czynności dyspozytywnych – pełnomocnik może w naszym imieniu zawrzeć ugodę, zrzec się roszczenia lub uznać powództwo, doprowadzając w ten sposób do zakończenia procesu;
  • odbioru kosztów procesu – pełnomocnik żąda zapłaty i odbioru kosztów od strony przeciwnej, jeśli sąd zarządzi je na korzyść mocodawcy.