Ubezpieczenie majątkowe – co obejmuje?

Ubezpieczenie majątkowe to podstawowy rodzaj zabezpieczenia posiadanego przez nas mienia od takich nieszczęśliwych zdarzeń, jak na przykład pożar. Warto o nim pomyśleć, gdy będziemy kupować dom lub mieszkanie. Jednak ubezpieczenie majątkowe dotyczy nie tylko środków trwałych, lecz również odpowiedzialności cywilnej. Przyjrzyjmy się zatem dokładniej, co wchodzi w jego skład.

ubezpieczenie-domu

Aby przyciągnąć jak najwięcej klientów, towarzystwa ubezpieczeniowe prześcigają się w proponowaniu korzystnych ofert ubezpieczeń. W gąszczu propozycji znajdziemy możliwość zabezpieczenia mienia, w tym środków trwałych, zabezpieczenia środków obrotowych, a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Możemy zabezpieczyć się nie tylko od pożaru, lecz również od upadku statku powietrznego. By uporządkować ten chaos, warto zaznajomić się z kategoriami, wchodzącymi w skład ubezpieczenia majątkowego.

Ubezpieczenie mienia

To zdecydowanie jedno z najbardziej popularnych ubezpieczeń, wybieranych przez klientów – mówi agent ubezpieczeniowy z Multiagencji Ubezpieczeniowej HRJ-FaktorW jego zakres wchodzą środki trwałe, czyli budynki oraz budowle, maszyny, urządzenia oraz sprzęt elektroniczny.

W ramach tego typu ubezpieczenia, możemy chronić również środki obrotowe i rzeczy ruchome, nakłady inwestycyjne, wartości pieniężne, a także mienie pracownicze. Obejmuje ono zatem wszelkie mienie, stanowiące własność ubezpieczającego lub będące w jego prawnym posiadaniu. Ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeniowego będzie stanowić w tym przypadku suma ubezpieczenia, ustalona na podstawie wartości przedmiotu, który ubezpieczymy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli popularne OC, to kolejny rodzaj ubezpieczenia majątkowego. Będzie nam ono potrzebne w sytuacji, gdy będziemy zobowiązani do naprawienia szkody, wyrządzonej komuś w konsekwencji czynu niedozwolonego. Jest ono szczególnie popularne wśród osób, prowadzących własną działalność gospodarczą, bowiem chroni je przez roszczeniami kontrahenta, gdy nie będą w stanie wywiązać się z umowy, lub wykonają ją nienależycie. Zasada działania jest prosta; na mocy umowy zawartej z ubezpieczycielem, bierze on na siebie ekonomiczne skutki szkód, które zostały wyrządzone osobom trzecim przez ubezpieczonego, oczywiście pod warunkiem, że jest on zobowiązany do ich naprawienia, wedle obowiązujących przepisów. Ciekawostką jest fakt, iż w niektórych zawodach, takich jak komornicy sądowi, adwokaci, notariusze, architekci czy rzeczoznawcy, omawiany rodzaj ubezpieczenia jest obowiązkowy, ze względu na podejmowane przez nich ryzyko zawodowe. Ubezpieczyciel z kolei ogranicza swoją odpowiedzialność poprzez wyznaczenie sumy gwarancyjnej.

Ubezpieczenie komunikacyjne

Ostatnim rodzajem ubezpieczenia majątkowego są ubezpieczenia komunikacyjne. Związane są z ruchem lądowym pojazdów mechanicznych i obejmują ochronę ryzyka osób, które ruch ten naraża na straty oraz szkody osobowe i rzeczowe. Obejmuje on obowiązkowe dla posiadaczy pojazdów OC, a także autocasco, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, assistance, ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, czy nawet ubezpieczenie bagażu oraz mienia podróżujących osób.

Bez względu na to, co chcielibyśmy ubezpieczyć, warto skierować nasze kroki do najbliższej agencji ubezpieczeniowej. Za niewielką składkę zyskamy ochronę naszego mienia, a co za tym idzie, spokój i bezpieczeństwo.

śr. ocena 5 / głosów 6