Koncesja na ochronę osób i mienia. Co warto wiedzieć?

Koncesja na ochronę osób i mienia jest wymogiem stawianym firmom ochroniarskim. Kiedy można uzyskać koncesję i jak się o nią starać? Jakie dokumenty należy okazać? Jak wygląda proces starania o koncesję? To bardzo ważne informacje dla przedsiębiorców, którzy świadcząc swoje usługi bez koncesji, popełnialiby przestępstwo.

ochrona-osob

Czym jest koncesja na ochronę osób i mienia?

Koncesja na ochronę osób i mienia jest określeniem zakresu i formy usług, jakie świadczymy w naszej firmie w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w z tym zakresie. Ochrona osób i mienia polega na zapewnieniu bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu. Ponadto dotyczy przeciwdziałaniu powstawania szkody, która mogłaby wynikać z tych zdarzeń i niedopuszczania osób nieuprawnionych na podlegający ochronie teren.

Firmy ochroniarskie nie mogą wykonywać swojej działalności bez koncesji. Koncesji nie wymaga jedynie prowadzenie firmy zajmującej się zabezpieczeniem technicznym, np. montażem systemów alarmowych, o ile systemy nie dotyczą obszarów, które podlegają obowiązkowej ochronie.

Kto udziela koncesji na ochronę osób i mienia?

Organem właściwym, który ma prawo do udzielenia bądź cofania koncesji na ochronę osób i mienia, jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Uprzednio jednak musi zaciągnąć opinii właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.

Jego opinia jest oceną faktów, jednym z elementów materiału dowodowego, a nie najważniejszym kryterium prowadzącym do ostatecznej decyzji. Niemniej jednak jest bardzo istotna – podkreśla nasz ekspert z firmy 4Tel Partner.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ma prawo określić w koncesji szczególne warunki, które pozwalają wykonywać działalność w zakresie objętym koncesją. W związku z tym, jeśli je ustali, musi niezwłocznie poinformować o nich przedsiębiorcę. Kto dokładnie może starać się o koncesję?

Kto może wnioskować o wydanie koncesji?

Wniosek o wydanie koncesji może złożyć:

 • przedsiębiorca będący osobą fizyczną, o ile posiada licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia albo licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia,
 • przedsiębiorca inny niż osoba fizyczna, o ile ww. licencję posiada chociaż jedna osoba, która jest wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, członkiem zarządu, prokurentem albo pełnomocnikiem ustanowionym przez przedsiębiorcę w celu kierowania działalnością.

Jakie informacje powinien zawierać wniosek o koncesję?

Wniosek o koncesję powinien zawierać informacje na temat:

 • firmy przedsiębiorcy, włącznie z jej adresem,
 • numeru NIP i numeru w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji,
 • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności.

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

 • dokument, który określa status przedsiębiorcy,
 • kopię dokumentu, który potwierdza posiadanie licencji drugiego stopnia,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu,
 • zaświadczenie o numerze indentyfikacyjnym REGON,
 • zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o nieposiadanie zaległości we wpłatach należności budżetowych.

Jak wnioskować o koncesję na ochronę osób i mienia?

Jeśli chcesz starać się o koncesję na ochronę osób i mienia, powinieneś:

 1. Złożyć wniosek o koncesję, załączając stosowne dokumenty.
 2. Poczekać na merytoryczną i formalną ocenę wniosku przez Ministerstwo.
 3. Poczekać na opinię komendanta wojewódzkiego Policji. Na jej wydanie ma maksymalnie dwa tygodnie.
 4. Poczekać na decyzję o wydaniu lub odmowie koncesji. Jeśli spełniamy wszystkie warunki, otrzymamy koncesję na czas nieokreślony.
śr. ocena 5 / głosów 3