Jakie wymogi formalne musi spełniać tłumaczenie przysięgłe?

W codziennej praktyce posługujemy się wieloma różnymi dokumentami – aktami, umowami etc. Niekiedy zdarzają się sytuacje, kiedy dokument powinien zostać na nasz użytek przetłumaczony na inny język – w innych przypadkach dokumentacja obcojęzyczna musi być przełożona na język polski. W obu sytuacjach nie możemy do tłumaczenia użyć naszej powierzchownej znajomości języka – przetłumaczony dokument musi mieć formę tłumaczenia poświadczonego.

Kto może wykonywać tłumaczenie poświadczone?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywania tłumaczeń oficjalnych dokumentów urzędowych, takich jak między innymi akty urodzenia, akty notarialne czy dokumenty rejestracyjne pojazdów może podjąć się wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia tłumacza przysięgłego. Zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego z 26 listopada 2004 roku, uprawnienia te przysługują wyłącznie osobom, które spełniają określone wymogi względem wykształcenia, posiadają obywatelstwo polskie, obywatelstwo europejskie lub obywatelstwo krajów EFTA, znają język polski i nie były karane. Dodatkowo osoba pragnąca zostać tłumaczem przysięgłym musi z pozytywnym wynikiem zdać państwowy egzamin potwierdzający kompetencje zawodowe. Wymóg posiadania przez tłumacza odpowiednim uprawnień jest jednocześnie najważniejszym wymogiem formalnym dla uznania ważności tłumaczenia – tłumaczenie wykonywane przez inną osobę nie są honorowane jako tłumaczenie poświadczone.

Poświadczenie, podpis i pieczęć

Na końcu każdego tłumaczonego dokumentu tłumacz przysięgły musi umieścić formułę poświadczającą zgodność treści wykonanego tłumaczenia z treścią oryginału.

Ponadto konieczne jest umieszczenie na dokumencie podpisu oraz pieczęci tłumacza – mówi przedstawicielka Kancelarii RotasJeśli dokument ma więcej niż jedną stronę, pieczęć i parafkę umieszcza się na każdej z nich, formułą poświadczającą zaś tylko na końcu.

Kierunek tłumaczenia

Przed zasadniczą treścią tłumaczonego dokumentu konieczne jest umieszczenie informacji o kierunku tłumaczenia, tj. określenie z jakiego języka dokument jest tłumaczony. Kierunek tłumaczenia opisany jest w języku docelowym, przykładowo: „tłumaczenie poświadczone z języka niemieckiego”.

Opis dokumentu

Poza przetłumaczeniem treści dokumentu, tłumacz ma obowiązek opisać, jak dokument wygląda w oryginalne, przykładowo zaznaczyć, jakie pieczęcie się na nim znajdują i ile podpisów zostało pod nim złożonych.

Na papierze i elektronicznie

Większość tłumaczeń wykonywanych jest w formie papierowej, jednak możliwe jest również wykonanie ich w formie elektronicznej. W takiej sytuacji wymagane jest, żeby tłumacz poświadczył je za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

śr. ocena 0 / głosów 0