Jak dokonać darowizny?

Rozdysponowanie majątku prywatnego nie musi następować dopiero po śmierci jego właściciela. Sposobem na obdarowanie osoby fizycznej lub prawnej posiadanym majątkiem, lub jego częścią, jest właśnie darowizna, czyli bezpłatne świadczenie właściciela majątku (darczyńcy) na rzecz obdarowanego. W jaki sposób dokonać darowizny? Co może stać się przedmiotem darowizny?

Co możemy przekazać w darowiźnie?

Nie ma przepisów, które określałyby, co może zostać przedmiotem darowizny. Tak naprawdę możemy przekazać w darowiźnie każdy składnik naszego majątku np. nieruchomości, samochód, kolekcję dzieł sztuki, biżuterię oraz gotówkę. Przedmiotem darowizny może być także zwolnienie z obowiązku spłacenia zaciągniętego np. u członków rodziny długu.

Darowizny zawsze należy dokonać na piśmie. Najlepiej, aby była to umowa sporządzona przed notariuszem, bo wówczas każda ze stron zyskuje większe poczucie bezpieczeństwa. Co więcej, spisując notarialną umowę darowizny, obowiązek jej zgłoszenia do Urzędu Skarbowego spoczywa na notariuszu; notariusz ma także obowiązek pobrać od obdarowanego kwotę niezbędną do opłacenia podatku od darowizny oraz musi przekazać ją do właściwego Urzędu Skarbowego – wyjaśnia ekspert z Kancelarii Notarialnej Dorota Szuman- Krzych ze Szczecina.

Jak dokonać darowizny?

W przypadku nieruchomości, udziałów w przedsiębiorstwie lub innych znacznej wartości składowych majątku, powinna zostać spisana umowa darowizny w formie aktu notarialnego.

Jest to wręcz konieczne, aby obdarowany mógł uzyskać prawo dysponowania przedmiotem darowizny. Gdy darczyńca nie wywiąże się z przedmiotu umowy, osoba obdarowana (zgodnie z aktem notarialnym) może dochodzić swoich praw przed sądem. Własnoręcznie umowę darowizny możemy sporządzić w sytuacji, gdy jej przedmiotem są mniej wartościowe składniki majątku np. samochód. Umowa darowizny nie jest konieczna w przypadku darowania pieniężnych i rzeczowych prezentów okolicznościowych.

Czy można odwołać darowiznę?

Niedokonaną jeszcze darowiznę można odwołać, gdy wskutek działania nieprzewidzianych i niespowodowanych przez darczyńcę okoliczności jego sytuacja majątkowa uległa drastycznemu pogorszeniu. Przykładowo: darczyńca zobowiązał się przekazać obdarowanemu dużą kwotę pieniędzy, ale zanim do tego doszło, dowiedział się, że jest poważnie chory i wszystkie oszczędności musi przeznaczyć na leczenie w zagranicznej klinice. Innym przykładem może być rażąca niewdzięczność obdarowanego, który wraz z otrzymaniem darowizny diametralnie zmienia stosunek do darczyńcy i np. zaczyna się nad nim znęcać fizycznie lub psychicznie itp. Niestety, takie sytuacje się zdarzają i nie są wcale odosobnionymi przypadkami.

śr. ocena 5 / głosów 4