Jak dokonać wpisu do księgi wieczystej

Wniosek o wpis do księgi wieczystej mogą składać notariusze, właściciele nieruchomości, wieczyści użytkownicy, osoby na rzecz których wpis ma nastąpić albo uprawnieni do tego wierzyciele. Treść wniosku kontrolowana jest przez sąd w trybie bezprocesowym, jeśli kontrola przebiegnie pomyślnie, sąd dokonuje wpisu do księgi wieczystej.

W jaki sposób składa się wniosek?

Wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej należy złożyć do sądu wieczystoksięgowego na piśmie, na urzędowym formularzu KW-WPIS. Stosowne formularze można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, a także w Sądach Rejonowych w Wydziałach Ksiąg Wieczystych.

Po wypełnieniu formularza, należy dokonać opłaty w kasie sądu, zgodnej z taryfą opłat określoną dla danego rodzaju wpisu. Następnie, dokument zostanie sprawdzony przez pracownika sądu. Opłata za dokonanie wpisu to kwota stała w wysokości 200 złotych, pobierana od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalnej do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych. Za wnioski o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobierana jest stała opłata w wysokości 150 złotych, bez względu na liczbę udziałów w tych prawach.

Kontrola sądu przed dokonaniem wpisu do księgi wieczystej

W trakcie postępowania nieprocesowego sąd sprawdza treść wniosku, jego formę oraz dokonuje kontrolę samej księgi wieczystej. Jeżeli stwierdzi sprzeczności pomiędzy KW, a dokumentem będącym podstawą wpisu to wówczas, sąd nie może go dokonać. Jeśli wszystko będzie w  porządku, sąd dokonuje wpisu, a z chwilą jego złożenia staje się on orzeczeniem sądu. Wnioskodawca zostaje poinformowany przez sąd o dokonaniu wpisu.

Wniosek elektroniczny o wpisanie do KW

Jeżeli zależy nam na czasie i nie mamy ochoty jechać do sądu, możemy powierzyć dokonanie wpisu notariuszowi. Z dniem 1 lipca 2016 r. Ministerstwo Sprawiedliwości w oparciu o ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece Art. 25.1.2 oraz przepisach z dnia 15.01.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks Postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw, uruchomiło program pozwalający na automatyczne wprowadzanie wniosków o wpis do ksiąg wieczystych.

– Uprawnienia złożenia elektronicznego wniosku o wpis do ksiąg wieczystych posiadają wyłącznie notariusze, komornicy sądowi i naczelnicy urzędów skarbowych. Według szacunków, to oni składają ponad 80% wszystkich wniosków wieczystoksięgowych – wyjaśnia pracownik Kancelarii Notarialnej. Notariusz Łukasz Chwiałkowski.