Czym są tzw. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)?

MSR, czyli Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, to rozwiązania w zakresie rachunkowości finansowej przyjęte przez państwa Unii Europejskiej. Są podstawą sprawozdawczości finansowej wskazanych w przepisach podmiotów gospodarczych, zwłaszcza działających na giełdach papierów wartościowych. Standardy stosowane są między innymi przez emitentów papierów wartościowych oraz banki. Z MSR korzystać mogą dobrowolnie również przedsiębiorstwa nieokreślone w przepisach. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości zostały sporządzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i od kilkunastu lat stanowią bazę do przygotowania właściwego bilansu finansowego. Jakie są główne założenia MSR?

MSR BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Cel ustanowienia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Głównym celem stosowania MSR jest zapewnienie porównywalności sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych z różnych państw europejskich. Standardy dotyczą: opisu danego składnika finansowego, kwalifikacji transakcji do ujęcia w bilansie oraz wyceny pozycji ujętej w sprawozdaniu. Wytyczne mają ujednolicić system składania sprawozdania finansowego przez przedsiębiorstwa, choć jednocześnie gwarantują pewną elastyczność. Przepisy określają, jakie elementy powinny znaleźć się w bilansie firmy.

Jak tłumaczy ekspert z biura rachunkowego Financial Service Support:

Wskazane szczegółowo w tych przepisach podmioty mają obowiązek sporządzania rocznego bilansu finansowego, który następnie we wskazanych w ustawie przypadkach poddaje się badaniu przez osobę z uprawnieniami biegłego rewidenta.

Jakie korzyści niesie stosowanie MSR?

Niewątpliwie dużą zaletą MSR jest wspomniana wcześniej duża elastyczność. Co to oznacza w praktyce? Międzynarodowe Standardy Rachunkowości narzucają jedynie pewne ramy, nie wskazują natomiast konkretnych wzorów podań. Dzięki temu umożliwiają dowolność prezentacji sprawozdania. Oprócz tego, są konstruowane w taki sposób, aby odzwierciedlić bieżącą sytuację finansowo – ekonomiczną firmy.

Ukazanie rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest możliwe dzięki określonej w przepisach zasadzie. Mianowicie, zgodnie z zasadą przewagi treści ekonomicznej nad formą prawną firma ma możliwość dokonania sprawozdania finansowego w pełni zgodnego z rzeczywistością. Normy prawne nie są elementem utrudniającym dokonanie bilansu, nie wymagają od przedsiębiorstwa wypełniania skomplikowanej, niejasnej dokumentacji. Jest to znaczne ułatwienie i usprawnienie pracy firmy.

Komu służą Międzynarodowe Standardy Rachunkowości?

Wbrew pozorom MSR to rozwiązanie nie tylko dla emitentów papierów wartościowych i wielkich banków. MSR pomagają także dostawcom kapitału, inwestorom giełdowym, potencjalnym inwestorom oraz funduszom inwestycyjnym. Ich ukierunkowanie jest więc wszechstronne i pozwala usprawnić działanie wielu podmiotów gospodarczych. Należy jednak pamiętać, że nad wprowadzaniem standardów i ich praktycznym zastosowaniem powinny czuwać kompetentne, doświadczone osoby.

śr. ocena 5 / głosów 3