Na czym polega analiza areometryczna?

Areometr jest urządzeniem, które służy do mierzenia gęstości cieczy. Wykorzystuje się w nim siły wyporu, z jaką ciecz działa na zanurzone w niej ciało stałe. Jest on stosowany w analizie areometrycznej wykorzystywanej w gruntoznawstwie. W niniejszym artykule przedstawimy pokrótce, na czym ona polega i co jeszcze, oprócz areometru, jest w niej niezbędne. Zapraszamy do lektury.

Czym jest analiza areometryczna?

Analizę areometryczną wykorzystuje się do oznaczania zawartości cząstek frakcji iłowej oraz pyłowej – jej  celem jest ustalenie składu granulometrycznego gruntu na podstawie prędkości opadania cząstek mineralnych w zawiesinie wodnej. Jest to najczęściej (obok analizy pipetowej) stosowana metoda oznaczania zawartości w gruncie cząstek mniejszych niż 0,074 mm. W analizie areomterycznej, oprócz areometru, zastosowanie mają: sito tkane o wymiarach boków oczek kwadratowych 0,071 mm lub 0,063 mm, waga laboratoryjna, kolby stożkowe, cylindry pomiarowe, termometr i mieszadełko.

Na czym polega analiza areometryczna?

Analiza areometryczna polega na przygotowaniu jednorodnej zawiesiny badanego gruntu oraz wyznaczenia jej gęstości objętościowej, która zmniejsza się – w miarę opadania cząstek zawiesiny. Po wymieszaniu zawiesiny w cylindrze uzyskuje się jednakową zawartość takich samych cząstek.

W analizie areometrycznej należy przejść kolejno przez wyznaczenie gęstości objętościowej zawiesiny, która jest zależna od masy zawartych w niej cząstek gruntu, wyznaczenie prędkości opadania cząstek, które są zależne od ich średnicy oraz lepkości cieczy (w tym przypadku korzysta się z prawa Stokesa, które określa siłę oporu ciała w kształcie kuli poruszającej się w płynie) oraz obliczenie średnicy cząstek, które jest zależne od wyznaczonej głębokości Hi poniżej zwierciadła zawiesiny, a także od czasu ich opadania i lepkości wody.

Skuteczne badania w zakresie geologii

Warto przypomnieć, że przed rozpoczęciem analizy należy wycechować areometr, który jest niezbędnym narzędziem do oznaczenia pomiaru zmian gęstości odnośnej zawiesiny – wyjaśnia specjalista z Grupy BARG, ogólnopolskiej sieci laboratoriów badawczych oferującej skuteczną kontrolę jakości materiałów budowlanych.

Usługi, które proponuje zarówno firmom wykonawczym, jak i produkcyjnym, są wykorzystywane przy budowie obiektów drogowych czy kubaturowych.

Specjalistyczna wiedza oraz niezbędny sprzęt pomiarowy pozwala grupie rozpoznać w pełni stan, w jakim znajduje się konstrukcja budowlana. Opinie i ekspertyzy budowlane przedstawia na podstawie szczegółowych badań diagnostycznych, w których zakres wchodzą m.in. badania geotechniczne gruntu i geologia inżynierska, badania betonów, bitumów oraz innych materiałów budowlanych, a także badania typu produktów wraz z wdrożeniem do sprzedaży na rynek europejski.