Co to jest protest wekslowy?

Weksel to jeden z rodzajów papierów wartościowych, z którymi mamy raczej rzadko do czynienia. W niniejszym artykule znajdziemy odpowiedzi, czym są weksle oraz na czym polega protest wekslowy.

Czym jest weksel?

Wekslem nazywamy papier wartościowy, którego formę określa obowiązujące w Polsce prawo wekslowe. Na jego podstawie wyróżniamy dwa rodzaje weksli:

  • Weksel własny – nazywany również wekslem suchym lub prostym, jest papierem wartościowym zawierającym bezwarunkowe zobowiązanie osoby, która go wystawiła (trasanta) do zapłacenia określone w wekslu sumy pieniędzy we wskazanym miejscu i czasie określonej osobie (remitentowi). Dokument stwarza bezwarunkową odpowiedzialność osób na nich podpisanych.
  • Weksel trasowy – inaczej ciągniony lub przekazany, jest papierem wartościowym, zawierającym skierowanie przez wystawce do oznaczonej osoby (tzw. trasata), która otrzymuje bezwarunkowe polecenie wypłacenia remitentowi określonej sumy. Weksel trasowany staje się pełnowartościowy w momencie złożenia na nim podpisu trasata – jest to tzw. akceptacja weksla. Podobnie jak w przypadku weksla własnego, weksel trasowany stwarza bezwarunkową odpowiedzialność osób na nim podpisanych.

-„Bezwarunkowe zobowiązanie” trasata lub trasanta oznacza, że wypłacenie sumy pieniężnej określonej w wekslu nie jest uzależnione od żadnych innych warunków czy zawartych umów – wyjaśnia notariusz Sławomir Puczyłowski.

Czym jest protest wekslowy?

Zdarza się, że trasant lub trasat odmawiają wypełniania zobowiązania określonego w wekslu. Niekiedy również trasat odmawia w ogóle przyjęcia weksla i złożenia na nim podpisu. W takich sytuacjach rozwiązaniem jest wystawieniem protestu wekslowego. Jest to akt publiczny sporządzany przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego, na odwrocie weksla lub osobnej karcie połączonej z wekslem. Zawiera on między innymi:

  • Nazwisko osoby żądającej protestu oraz osoby, wobec której dokonuje się protestu
  • Stwierdzenie, że osoba wobec której skierowany jest protest nie dopełniła swoich obowiązków wobec remitenta lub że w dniu dokonania wezwania do spłaty weksla była nieobecna pod wyznaczonym adresem
  • Oznaczenie miejsca i dnia, w którym dokonano wezwania do spłaty weksla lub próbowano go dokonać
  • Oznaczenie ile egzemplarzy weksla przedstawiono
  • Podpis notariusza sporządzającego protest, pieczęć urzędową oraz numer protestu

Jeśli trasat lub trasant, wobec których sporządzony został protest wyrazi wolę zapłacenia kwoty ujętej na wekslu, notariusz zobowiązany jest do przyjęcia zapłaty i wystawienia pokwitowania. Obecnie jednak protesty wekslowe wystawiane rzadko, między innymi ze względu na fakt, iż wiele weksli posiada klauzulę „bez protestu”