Co powinien zawierać akt notarialny?

Wiele sytuacji życiowych będzie wymagało od nas wizyty u notariusza oraz sporządzenia aktu notarialnego, czyli dokumentu mającego moc urzędową, który jest potwierdzeniem dokonania określonych czynności prawnych. Osobą uprawnioną do sporządzenia tego pisma jest notariusz. Dowiedz się, z jakich elementów składa się akt notarialny i co musi się w nim znaleźć.

W jakich sytuacjach potrzebny jest akt notarialny?

Akt notarialny może zostać sporządzony praktycznie w każdym przypadku, jeżeli wynika to z woli stron chcących mieć zobowiązującą prawnie pisemną formę dotyczącą wszelkiego rodzaju umów i ustaleń. Ponadto, w pewnych sytuacjach akt notarialny jest niezbędny. Regulują to przepisy. Do takich przypadków zaliczają się między innymi:

 • umowy zobowiązujące do przeniesienia własności danej nieruchomości,
 • umowy o przedłużenie użytkowania wieczystego. Użytkowanie wieczyste to oddanie w użytkowanie osobie fizycznej bądź prawnej nieruchomości gruntowej, która jest własnością Skarbu Państwa, powiatu lub gminy.
 • oświadczenie darczyńcy przy umowie darowizny, czyli nieodpłatnego przysporzenia korzyści obdarowanemu kosztem majątku darczyńcy,
 • umowy o podział spadku, w skład którego wchodzi nieruchomość,
 • zrzeczenie się dziedziczenia przez spadkobiercę,
 • umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Jeżeli ustawa bądź umowa zastrzega dla danej czynności prawnej sporządzenia aktu notarialnego, a dokument ten nie powstanie, czynność jest nieważna – zastrzega przedstawiciel Kancelarii Notarialnej notariusz Łukasz Chwiałkowski.

Z jakich elementów musi składać się akt notarialny?

To, co powinien zawierać akt notarialny, jest ściśle określone przez ustawę Prawo o notariacie. W myśl tych przepisów akt notarialny musi zostać spisany w języku polskim i zawierać następujące elementy:

 • datę sporządzenia aktu, tj. dzień, miesiąc i rok, a także, w przypadku woli stron, godzinę i minutę rozpoczęcia oraz podpisania aktu,
 • miejsce sporządzenia aktu notarialnego,
 • imię, nazwisko i siedzibę notariusza,
 • imię, nazwisko, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób prawnych bądź innych podmiotów biorących udział przy sporządzaniu aktu. Dotyczy to także pełnomocników oraz osób trzecich obecnych przy sporządzaniu aktu notarialnego,
 • oświadczenia woli stron,
 • potwierdzenie odczytania aktu, jego przyjęcia i podpisania,
 • podpisy stron biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy jego sporządzaniu,
 • podpis notariusza.

Sam notariusz jest osobą zaufania publicznego, przez co przysługuje mu ochrona prawna. Z zawodem tym wiąże się jednak również szczególna odpowiedzialność. Warto więc zadbać o wybór odpowiedniej kancelarii notarialnej.

śr. ocena 5 / głosów 5