Dlaczego warto zdecydować się na inwestycje elektryczne pod klucz?

Realizacja inwestycji elektrycznych i energetycznych może przebiegać w różny sposób, w zależności od preferencji zamawiającego. Możliwe jest zarówno rozdzielenie kluczowych zadań na odrębne etapy, jak i podjęcie decyzji o zleceniu wykonania „pod klucz”. W przypadku prac związanych z przygotowaniem i realizacją budowy infrastruktury przesyłowej, transformatorów czy całych systemów oświetlenia takie podejście jest zwykle korzystniejsze.

Inwestycje elektryczne pod klucz

Inwestycje energetyczno-elektryczne i sposoby ich realizacji

Rozbudowana i dopasowana do potrzeb użytkowników infrastruktura to element konieczny do prowadzenia każdej inwestycji, niezależnie od jej charakteru. Zarówno budowa nowego osiedla mieszkaniowego, jak i większego zakładu przemysłowego, centrum logistycznego czy dużego obiektu wypoczynkowo-rekreacyjnego wymaga doprowadzenia potrzebnych mediów – kanalizacji, gazu, wodociągów czy niezbędnej w każdych okolicznościach sieci energetycznej. Z koniecznością dopasowania istniejącej sieci energetycznej czy wodociągowej mamy też do czynienia przy inwestycjach drogowych i kolejowych. Budowa nowych dróg czy układanie torów wiążą się w wielu przypadkach ze zmianą przebiegu linii wysokiego napięcia, koniecznością budowy nowych stacji transformatorowych czy wykonywania przyłączy – wyjaśnia przedstawiciel firmy IT-Energy, która specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie systemów energetycznych.

Planowanie, przygotowanie terenu oraz budowa nowej sieci infrastruktury energetycznej mogą być wykonywane w różny sposób, w zależności od woli inwestora i istniejących uwarunkowań prawnych i ekonomicznych. Wiele podmiotów wybiera możliwość rozdzielenia poszczególnych etapów realizacji – opracowania koncepcji, przygotowania planów i niezbędnych uzgodnień, aż wreszcie po wykonawstwo, zarówno części samej linii, jak i wszystkich urządzeń potrzebnych do funkcjonowania planowanego obiektu. Taki model jest  wielu przypadkach wybierany np. przy przygotowywaniu terenów inwestycyjnych. Dość często stosowane jest również rozdzielenie wszystkich zadań związanych z infrastrukturą na dwie części – obejmującą prace koncepcyjno-projektowe oraz samą realizację. W większości przypadków najlepszym rozwiązaniem jest jednak skorzystanie z kompleksowej realizacji inwestycji „pod klucz”.

Zalety współpracy w formule realizacji „pod klucz”

Kompleksowe wykonawstwo energetyczne i elektryczne „pod klucz” jest realizowane na zyskującej coraz większą popularność zasadzie „zaprojektuj i zbuduj”. W przypadku zleceń tego typu inwestor określa swoje wymagania co do specyfiki gotowego obiektu, pozostawiając wszystkie konieczne do realizacji przedsięwzięcia etapy wybranemu wykonawcy generalnemu. Nie oznacza to oczywiście braku współpracy czy uzgadniania poszczególnych rozwiązań między inwestorem a wykonawcą, te jednak będą zwykle bardziej sformalizowane w przypadku instytucji publicznych i nieco mniej w sytuacji, gdy zleceniodawcą jest podmiot prywatny.

Przy realizacji inwestycji związanych z przygotowaniem infrastruktury energetycznej i elektrycznej najczęściej zakres wykonywanych prac wiąże się z projektowaniem elektroenergetycznych sieci niskiego lub średniego napięcia, zarówno w postaci napowietrznej, jak i kablowej lub ich modernizacją. Wykonanie „pod klucz” dotyczy często także robót związanych z kompleksową realizacją stacji transformatorowych czy podłączaniem oświetlenia ulicznego na zlecenie samorządu lub wykonawcy drogowej inwestycji.

Korzystanie z możliwość zlecenia wykonawcy opracowania i realizacji elementu infrastruktury energetycznej i elektrycznej w systemie „pod klucz” wiąże się z bardzo wymiernymi korzyściami. Jedną z ważniejszych jest jasny i czytelny podział odpowiedzialności oraz kompetencji inwestora i wykonawcy. Kolejnym plusem jest pełne dopasowanie wybranych technologii i rozwiązań projektowych oraz konstrukcyjnych w taki sposób, by były zgodne z posiadanymi doświadczeniami oraz możliwościami technicznymi, co ogranicza ryzyko związane z popełnianymi ewentualnymi błędami czy przekraczaniem terminu. Kolejną ważną przesłanką przemawiającą za stosowaniem metody „projektuj i buduj” jest to, że w takim przypadku inwestor otrzymuje „w pakiecie” zarówno fachową wiedzę dotyczącą projektowania, jak i gotowe i sprawdzone w praktyce rozwiązania gromadzone przez wykonawcę podczas realizacji wcześniejszych zleceń.

śr. ocena 0 / głosów 0