Elementy projektu domu jednorodzinnego

Projekt budowlany domu jednorodzinnego, który przedstawiamy w urzędzie, składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi projekt architektoniczno-budowlany, a drugą – projekt zagospodarowania działki lub terenu. Ich zawartość określa rozporządzenie ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU nr 120, poz. 1133 z późn. zm.).

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno-budowlany składa się z rysunków i opisów. Rysunki powinny obejmować wszystkie kondygnacje, także piwnicę, dach i ewentualnie więźbę dachową, a ponadto przekroje obejmujące charakterystyczne miejsca oraz wszystkie elewacje.

Opis jest jeszcze bardziej rozbudowany. Obejmuje on wszelkie dane liczbowe dotyczące domu – powierzchnię netto, kubaturę ogrzewaną, kubaturę nieogrzewaną, a także informacje odnośnie do posadowienia, konstrukcji, użytych materiałów, zastosowanych rozwiązań instalacyjnych, przegród termicznych wraz ze współczynnikiem izolacyjności oraz energetycznego zapotrzebowania domu w związku z ogrzewaniem w przeliczeniu na metr kwadratowy. Dodatkowo architekt dołącza informację na temat BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony życia na budowie).

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje działkę i jej otoczenie. Najczęściej jest to rysunek w skali 1:500. W projekcie zagospodarowania terenu ujmuje się: odległość domu od granic działki, usytuowanie i rozmiary, ulokowanie i sposób użytkowania wszelkich obiektów położonych na działce, linie rozgraniczające, chodniki i dojazdy, miejsce parkowania pojazdów i inne istotne informacje.

W projekcie określa się powierzchnię działki z wyszczególnieniem metrażu powierzchni zabudowanej i utwardzeń gruntu, a także powierzchni biologicznie czynnej. Najczęściej plan zagospodarowania terenu jest planem zbiorczym, czyli obejmuje planowane uzbrojenie (wodę, kanalizację, prąd, gaz, łącza telekomunikacyjne i inne). Niezbędne jest także uwzględnienie ingerencji w stan działki (np. wycinki drzew, melioracji).

Ten komplet informacji jest niezbędny, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Gdy już je uzyskamy, pozostaje tylko realizacja. Można ze spokojem powierzyć ją firmie www.gresan.pl.