Prawa i obowiązki adwokata

Ustawa o adwokaturze oraz Kodeks etyki adwokackiej formułują zakres przysługujących praw i obowiązków ciążących na osobie pełniącej funkcję adwokata. Pierwszym z obowiązków, jeszcze przed przystąpieniem do jakichkolwiek związanych z pełnioną funkcją czynności, jest złożenie ślubowania dziekanowi. Treść ślubowania określa art. 5 ustawy Prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 roku.

porady-prawne

Obowiązki adwokata

Jednym z najważniejszych obowiązków adwokata, wpisujących go na listę zawodów zaufania publicznego, jest absolutna dyskrecja. Tyczy się ona zarówno informacji ustnych, jak i zawartych na piśmie, w dokumentacji oraz na wszelkich nośnikach cyfrowych i tym podobnych.

Ponadto adwokat zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania reguł zgodnych z Kodeksem etyki adwokackiej, dotyczących godności wykonywanego zawodu, której nie wolno mu uchybić żadnym nieodpowiednim zachowaniem czy słowem podczas wykonywanych czynności.

Każdy członek palestry ma obowiązek współdziałać w przestrzeganiu przez innych adwokatów zasad etyki adwokackiej i w strzeżeniu godności zawodu. Warto pamiętać, że każdy adwokat posiada prawo zwrócenia uwagi innemu członkowi adwokatury działającemu z naruszeniem tych zasad – informuje prawnik ze szczecińskiej kancelarii adwokackiej Węgłowski.

Obowiązkiem adwokata są działania rzetelne, rzeczowe, oparte na posiadanej wiedzy i znajomości prawa, niewykraczające nigdy poza jego ramy. Adwokat zobowiązany jest także do wzięcia odpowiedzialności za wszelkie redagowane przez siebie pisma, nawet, jeżeli nie są poświadczone osobistym podpisem.

Adwokat, jako osoba mająca zagwarantowaną wolność słowa, podczas wykonywania czynności prawnych zobowiązany jest formułować wypowiedzi w taki sposób, by ich forma była przejawem najwyższej kultury, nie zawierała treści nieparlamentarnych ani obraźliwych. Z kolei w przypadku występowania przed sądem, wypowiedzi powinien formułować w taki sposób, by unikać przytaczania okoliczności lub wyrażeń drastycznych czy uwłaczających powadze sądu bądź godności wykonywanego zawodu.

Prawa adwokata

Adwokat podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych, podobnie jak sędzia oraz prokurator, ma zagwarantowaną ochronę prawną.

Prawo do odmowy udzielenia pomocy prawnej

Adwokat ma prawo odmówić udzielenia pomocy prawnej, jednak zobowiązany jest poinformować stronę zainteresowaną o powodach swojej decyzji. Może być to umotywowane tym, że pomoc prawna w danym przypadku mogłaby przyczynić się do popełnienia przestępstwa lub też w jej wyniku mogłoby być możliwe uniknięcie odpowiedzialności karnej za czyn, który miałby zostać popełniony w przyszłości.

Podsumowując, zgodnie z Kodeksem etyki adwokackiej, celem i obowiązkiem adwokata jest ochrona interesów klienta zgodnie z literą prawa, z wykorzystaniem przynależnych pełnionej funkcji swobody oraz niezależności wypowiedzi i myśli.

śr. ocena 5 / głosów 5