Gdzie można złożyć skargę na komornika?

Działania komornika nie zawsze są zgodne z prawem. Dlatego na czynności przez niego prowadzone przysługuje skarga do sądu rejonowego, przy którym dany komornik działa. Skargę można również wnieść, kiedy komornik zaniecha koniecznych działań. Co trzeba wiedzieć o skargach na osobę zajmującą się realizacją egzekucji?

skarga na komornika

Skarga na komornika – co powinna zawierać?

Skarga na komornika jest pismem procesowym, dlatego składa się ze ściśle określonych elementów – wyjaśnia nasz ekspert z Kancelarii Prawniczej Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A..

Po pierwsze musi zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowana. Poza tym konieczne są imiona i nazwiska stron, a także ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników. Ponadto niezbędne jest oznaczenie rodzaju pisma, podpisy stron i wymienienie załączników, jeśli takie istnieją. W skardze określa się, jakie działania bądź czynności są zaskarżane przez ich nieprawidłowe wykonanie lub zaniechanie. Należy także złożyć wniosek o zmianę, uchylenie albo też zrealizowanie danej czynności, a swoją prośbę uzasadnić.

Proces wnoszenia skargi

Skargę składa się do sądu w ciągu jednego tygodnia od wykonania czynności, gdy skarżący był przy działaniu lub został o nim poinformowany. Jeśli nie, ma tydzień czasu od zawiadomienia go. Odpis skargi przekazywany jest komornikowi. Ten ma trzy dni na złożenie na piśmie wyjaśnienia przeprowadzenia zaskarżonej czynności albo jej zaniechania. Pismo składa wraz z aktami do sądu. Sąd rozpoznaje sprawę w terminie tygodnia. Komornik może też skargę uwzględnić, o czym zobowiązuje się powiadomić sąd oraz strony. Z wniesieniem skargi wiąże się koszt w wysokości 100 zł. Co ważne, rozpoczęcie postępowania w związku z niewłaściwymi działaniami komornika nie jest zakończeniem postępowania egzekucyjnego, chyba że tak zadecyduje sąd, o co można dodatkowo zawnioskować.

Skarga po terminie

Sąd odrzuca skargi wniesione po ustalonym terminie. Może jednak zdecydować się z urzędu dokonać kontroli danego komornika. Zadaniem sądów jest bowiem nadzór nad komornikami i weryfikowanie należytego wykonywania przez nich egzekucji.